Algemene Voorwaarden

VERHUUR 040

Algemene huurvoorwaarden Verhuur040

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

  • De verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes/facturen/overeenkomsten/contracten van Verhuur040 hoe ook genaamd.
  • De huurder met wie eenmaal met toepassing van deze verhuurvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de overeenkomst tussen haar en Verhuur040.

 

Artikel 2: Offertes

2.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden Verhuur040 op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.

2.2 Een offerte is geldig gedurende twee weken na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.

2.3 De door Verhuur040 verstrekte gegevens dienen slechts als voorbeeld, waar- aan geen rechten ontleend kunnen worden.

 

Artikel 3: Huurprijzen

3.1 Voor onze huurtarieven is ons verhuurprogramma op het moment van verhuur bepalend, behoudens overeengekomen afwijkingen. Zo lang nog geen overeenkomst is aangegaan behoudt Verhuur040 zich het recht voor de huurprijzen aan te passen.

3.2 Alle prijzen zijn gebaseerd op afhalen bij ons bedrijf, dus exclusief transport.

3.3 Bij het gehuurde geleverde hulpproducten als brandstof, oliën, vetten, slijtage slijpmiddelen en dergelijke zijn naar ratio van gebruik voor rekening van huurder en worden volgens tarief van Verhuur040 in rekening gebracht.

 

Artikel 4: Huurperiode

4.1 De minimale huurperiode bedraagt 24 uur en wordt berekend volgens het basistarief dat wordt opgenomen in de offerte/overeenkomst/factuur.

4.2 De huur gaat in bij het verlaten van ons bedrijf en eindigt bij terugkomst. Tenzij anders is overeengekomen.

4.3 Huurder kan de huurperiode naar eigen goeddunken beëindigen behalve wanneer vooraf een vaste huurperiode of een huurperiode tegen een vaste prijs is overeengekomen. Verlening of eerder beëindigen van de verhuur is in die gevallen alleen mogelijk met goedkeuring van Verhuur040.

4.4 Verhuur040 behoudt zicht het recht voor de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomt eenzijdig te beëindigen en het gehuurde onmiddellijk op te eisen en terug te halen wanneer huurder te kort schiet in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen ingevolge de huurovereenkomst.

4.5 In geval van het niet terugbrengen van het gehuurde binnen 24 uur na een sommatie aan huurder wegens huurbeëindiging heeft Verhuur040 het recht om het gehuurde op de plaats waar het zich bevindt weg te nemen. Alle kosten hieruit voortvloeiend zijn voor rekening van de huurder

 

Artikel 5: Betaling

5.1 Tenzij in schrift anders is overeengekomen, of op de factuur anders vermeld staat, dient de huursom binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij huurovereenkomsten voor een langere duur dan 4 weken is Verhuur040 gerechtigd vierwekelijks te factureren.

De termijn voor bezwaar tegen een factuur verstrijkt 10 dagen na factuurdatum.

5.2 Betaling van de huursom bij samengestelde pakketten – al dan niet gefaseerd afgehaald en teruggebracht – moet plaatsvinden bij de eerste levering.

5.3 Betaling van reinigings- en reparatiekosten en van andere schadevergoedingen, verschuldigd op grond van deze Algemene Verhuurvoorwaarden, vind plaats contant bij inlevering van het gehuurd of, bij facturering van deze kosten, binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.4 De datum waarop verschuldigde bedragen op de bank- of girorekening van Verhuur040 worden bijgeschreven geldt als de betalingsdatum.

5.5 De huurder is zonder ingebrekestelling in verzuim, louter door overschrijding van de in dit artikel genoemde betalingstermijn.

5.6 Indien huurder ook na schriftelijke aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde te betalen dan heeft zulks- onverminderd enig ander aan Verhuur040 toekomende vorderingsrecht – tot gevolgd dat:

  1. Verhuur040 bevoegd is alle eigen verplichtingen ingevolge de huurovereenkomst op te schorten.
  2. alle overige ten name van huurder bij Verhuur040 openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.
  3. alle kosten van Verhuur040, zowel in als buiten rechte, waaronder incassokosten, discontokosten, bankprovisies e.d. om tot de inning van zijn vordering op huurder te geraken, ten laste van huurder komen, alsmede een verhoging van het achterstallige factuurbedrag met 2% rente per maand vanaf het tijdstip waarop de betalingstermijn is versterken met een minimum van 250 euro exclusief omzetbelasting.

5.7 Verhuur040 kan betalingen van huurder in alle gevallen aanwenden ter afdoening van de oudst openstaande vordering met inbegrip van eventuele daarop gemaakte kosten als bedoeld onder lid 6.

 

Artikel 6: Legitimatie en borg

6.1 op verzoek van Verhuur040 moet huurder zich via een geldig legitimatiebewijs kunnen legitimeren.

6.2 Verhuur040 kan huurder verplichten een door Verhuur040 te bepalen borgsom te storten die hij bij het terugbrengen van het gehuurde weer terugontvangt. Indien een borgsom wordt gestort wordt daarvan op de huurovereenkomst melding gemaakt. Verhuur040 is gerechtigd de borgsom te verrekenen met de betaling van (een deel van) de huur of als schadevergoeding voor een eventuele reparatie aan het gehuurde als huurder weigert om verschuldigde kosten te betalen, dit onverminderd de verplichting van de huurder tot volledige betaling van de verschuldigde kosten.

 

Artikel 7: Transport

7.1 Laden en lossen en aan- en afvoer van het gehuurde vinden plaats door en voor rekening en risico van huurder.

7.2 Het gebruik van hefwerktuigen e.d. nodig voor het laden en lossen van het gehuurde in ons bedrijf kan aan huurder worden doorberekend.

7.3 Vanaf het verlaten van ons bedrijf is het gehuurde geheel voor risico en rekening van huurder.

 

Artikel 8: Staat bij ontvangst

8.1 Indien huurder bij het in ontvangst nemen van het gehuurde enig gebrek of enige schade aan het gehuurde constateert moet de huurder hiervan aantekening eisen op de huurovereenkomst vóórdat het gehuurde wordt meegenomen.

8.2 Indien er geen aantekening op de huurovereenkomst is gemaakt kan huurder er achter geen aanspraak op maken het gehuurde niet in goede staat te hebben ontvangen.

 

Artikel 9: Gebruik

9.1 Huurder is verantwoordelijk voor een juist gebruik van het gehuurde volgens aard en bestemming van het gehuurde en eventuele gebruiks- en veiligheidsinstructies op het gehuurde. Indien nodig zal Verhuur040 aan huurder vooraf aanvullende instructies geven voor inbedrijfstelling en dagelijks onderhoud gedurende de huurperiode.

9.2 Huurder zal vóór het gebruik alle noodzakelijke voorziening op het gebied van techniek en veiligheid (doen) treffen overeenkomstig plaatselijke en landelijke voorschriften, zulks ter voorkoming van persoonlijk letsel of materiële schade bij hemzelf of bij derden.

9.3 Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof, oliën of smering volgens opgave van Verhuur040 en voor het tijdig controleren van het eventueel voorgeschreven peil van oliën en smering.

9.4 Huurder verplicht zich het gehuurde in goede staat te houden en, indien van toepassing, het uitsluitend toe te vertrouwen aan gekwalificeerd personeel. Hij draagt hiervoor jegens huurder ten allen tijde de verantwoordelijkheid.

9.5 Geen enkele wijziging of toepassing aan het gehuurde is toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Verhuur040.

9.6 Het is huurder niet toegestaan om kentekeningen, merken, nummers of andere aanwijzingen of symbolen van Verhuur040 op het gehuurde te verwijderen of bedekken. Het is ook niet toegestaan om eigen kenmerken e.d. op het gehuurde aan te brengen.

9.7 Huurder moet Verhuur040 of diens personeel te allen tijde toelaten tot de plaats waar het gehuurde zich bevindt om de bedrijfsomstandigheden waaronder het gehuurde wordt toegepast en de toestand van het gehuurde te kunnen controleren.

9.8 Huurde mag het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van Verhuur040 niet meenemen buiten Nederlands grondgebied.

9.9 Wederverhuur, uitlening, onderverhuur, ter beschikking stellen of in gebruik geven aan derden van het gehuurde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuur040 is niet toegestaan.

 

Artikel 10: Risico’s, reparaties, schade en aansprakelijkheid

10.1 Gedurende de huurperiode staat huurder jegens Verhuur040 in voor schade als gevolg van het tenietgaan van het gehuurde door verlies, diefstal, verduistering, brand of welke andere gebeurtenis dan ook, waarbij huurder de schade van Verhuur040 zal vergoede tegen nieuwwaarde.

10.2 Wanneer huurder het gehuurde toepast op een plaats die niet zijn eigendom is blijft hij jegens Verhuur040 zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen ingevolge de huurovereenkomst.

10.3 Verhuur040 is in geen geval aansprakelijk voor schade en breuk voortvloeiend uit een verkeerd gebruik van het gehuurde.

10.4 Verhuur040 is niet aansprakelijk voor enige schade die het gehuurde na de afgifte aan huurder mocht oplopen, noch voor daardoor ontstane indirecte (gevolg) schade.

10.5 Verhuur040 is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en/of letsel die mocht worden toegebracht aan huurder, zijn personeel of derden ten gevolge van het gebruik van het gehuurde, ook niet ten gevolge van een defect aan het gehuurde.

10.6 Huurder vrijwaart Verhuur040 en zal hem schadeloosstellen voor alle vorderingen die derden tegen Verhuur040 aanhangig mochten maken terzake van het door het gehuurde veroorzaakte schade en/of letsel.

10.7 In geval van onderbreking van het werk, veroorzaakt door een noodzakelijke reparatie van het gehuurde, heeft huurde geen recht op reductie van de huurprijs.

10.8 Indien huurder door welke oorzaak dan ook verhinderd wordt om tijdens de huurperiode gebruik te maken van het gehuurde draagt Verhuur040 geen aansprakelijkheid voor eventuele kosten of schade daarvan en blijft huurder gehouden de overeengekomen huurprijs te betalen.

10.9 Reparaties, die niet voortvloeien uit een normale slijtage van het gehuurde zijn voor rekening van huurder, evenals transport- of verzendkosten van de reparateur(s).

10.10 Reparaties kunnen slechts met schriftelijke toestemming van Verhuur040 door huurder zelf worden uitgevoerd. In alle gevallen verplicht huurder zich tot reparaties met originele onderdelen zodat het gehuurde in oorspronkelijke staat blijft.

10.11 Als Verhuur040 bij het terugbrengen door huurder schade constateert aan het gehuurde zal Verhuur040 rapport hiervan opmaken en direct aan huurder overhandigen en doen toekomen.

10.12 Bij schade zal Verhuur040 in overleg met huurde zelf een kostenraming voor schadeherstel opmaken om de schade te (doen) herstellen op kosten van huurder. Indien huurder instemt met de kostenraming wordt de schade op zijn kosten hersteld. Indien Verhuur040 gemotiveerd aantoont dat schade herstel niet lonend is in vergelijking met vervanging tegen nieuwwaarde is huurder gehouden de schade tegen nieuwwaarde te vergoeden.

10.13 Ingeval partijen geen overeenstemming bereiken over de hoogte van de schade aan het gehuurde en, indien van toepassing over eventuele bedrijfsschade van Verhuur040 wordt een bindende uitspraak hierover gevraagd aan een schade-expert van een erkend expertisebureau. Indien partijen ook hierover geen overstemming bereiken wordt deze expert op verzoek van Verhuur040 aangewezen door de Kamer van Koophandel te Eindhoven. De expert zal binnen een maand na aanwijzing een bindende taxatie voor schadeherstel en eventuele bedrijfsschade opmaken, verhoogd met de expertisekosten, alles door huurder aan Verhuur040 te vergoeden.

10.14 Verhuur040 verplicht zich in gevallen als bedoeld in de leden 2 tot en met 6 om te kosten of schade binnen 2 maanden na terugkomst van het gehuurde- indien een expert is aangewezen binnen 2 maanden na diens taxatie – aan huurder in rekening te brengen.

10.15 Huurder is gehouden zijn verplichting tot vergoeding van kosten en schade onvoorwaardelijk na te komen en het verschuldigde overeenkomstig de betalingsvoorwaarden van Verhuur040 aan Verhuur040 te voldoen

10.16 Het gehuurde is door Verhuur040 niet verzekerd, de huurder dient zelf een verzekering af te sluiten die alle bovenstaande risico’s dekt.

10.17 Huurder is in alle gevallen verplicht om schade aan het gehuurde direct aan Verhuur040 te melden, door te geven wat de schade en wat de oorzaak is of consequenties hiervan zijn zodat Verhuur040 hier rapport van kan opmaken. Zonder toestemming van Verhuur040 mag huurder niet tot reparatie overgaan.

 

Artikel 11: Terugbezorgen en reinigen

11.1 Huurder moet het gehuurde bij het einde van de huur in goede en schoongemaakte staat terugbrengen bij Verhuur040 die het gehuurde hierop inspecteert in aanwezigheid van huurder.

11.2 Als huurder in gebreke is moet Verhuur040 hem hierop wijzen en kan hij de reinigingskosten bij huurder in rekening brengen.

 

Artikel 12: Bekendmaken eigendomsrecht en eigendomsvoorbehoud

12.1 Ingeval van beslaglegging op huurders goederen, in geval van een aanvraag van surséance van betaling of een aanvraag van faillissement van huurder of als huurder Nederland metterwoon mocht verlaten is huurder verplicht om Verhuur040 hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en de beslag leggende deurwaarder of de curator of bewindvoerder erop te wijzen dan het gehuurde eigendom is van Verhuur040 en ter staving daarvan de onderhavige huurovereenkomst er inzage te geven.

12.2 Voor het geval zich één van de omstandigheden voordoet als gemeld in lid 1 behoudt Verhuur040 zich het recht voor om onmiddellijke betaling van nog verschuldigde betalingen te vorderen en de huurovereenkomst met directe ingang éénzijdig te ontbinden en het gehuurde direct terug te vorderen c.q. terug te halen van de plaats van gebruik, onverminderd het recht om van huurder nog vergoeding van huur, kosten, schade en interessen te vorderen.

12.3 Verhuur040 blijft te allen tijde eigenaar van het gehuurde.

 

Artikel 13: Overmacht

13.1 Overmacht ontslaat Verhuur040 van als zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen bestaande overeenkomst. Van deze overmacht is sprake als Verhuur040 na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt te voldoen aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereidingen daarvan als gevolg van onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, waardoor Verhuur040 zijn prestatie niet, niet tijdig of niet zonder naar oordeel bezwarende inspanning en/of kosten kan verrichten.

13.2 Ingeval van overmacht heeft Verhuur040 het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te vernietigen, zulks door een schriftelijke mededeling aan huurder, zonder rechtelijke tussenkomst en zonde dat Verhuur040 verplicht is enige schade van huurders als gevolg hiervan te vergoeden.

13.3 Indien Verhuur040 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan is Verhuur040 gerechtigd de al verrichte verhuurprestaties afzonderlijk in rekening te brengen en is huurder gehouden de factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

Artikel 14: Toepasselijkheid recht en bevoegdheid

14.1 Alle overeenkomsten tussen Verhuur040 en huurder worden beheerst door het Nederlandse recht.

14.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voorbleien uit, een met Verhuur040 gesloten overeenkomst, zullen naar keuze van Verhuur040 worden berecht.

 

Heeze 2022

Privacy verklaring Verhuur040

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Europese wet. 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Je persoonsgegevens worden verwerkt voor het verwerken van (a) je aanvragen en het mailen van orderbevestigingen, (b) het creëren van een persoonlijk account, (c) het kunnen opnemen van contact indien nodig in verband met een order en (d) het sturen van en eventuele nieuwsbrieven. Je kunt ons altijd laten weten dat je niet langer toestemming geeft om jouw persoonsgegevens door ons te laten verwerken.

De persoonsgegevens die wij van je verwerken zijn: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, financiële gegevens en telefoonnummer.

Je persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Voor marketingdoeleinden zullen wij je gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.

Contact en nieuwsbrief

Als je een contactformulier op de website invult, ons een e-mail stuurt dan wel een order afsluit, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail en/of order nodig is voor de volledige beantwoording en/of afwikkeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief aan. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen.

Onze website maakt gebruik van cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kan altijd deze cookies uitzetten via jouw browser, maar dit kan het gebruiksgemak van de website wel negatief aantasten.

Cookies van derden

Wij maken gebruik van cookies van derde partijen om statistieken te verzamelen voor analysetools als Google Analytics. Wij maken gebruik van deze diensten om inzichten te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt niet opgeslagen.

Inzage, correctie en recht van verzet

Na schriftelijk verzoek heb je de mogelijkheid om jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kan je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Opslag en verwijdering

Jouw persoonsgegevens worden in een adequaat beschermde omgeving in Nederland opgeslagen. Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is of zolang als bij wet verplicht is.

Vragen?

Indien je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kan je contact opnemen via info@verhuur040.nl

 

Heeze 2022